Damrong Pinkoon

สร้างจุดเชื่อมโยง ระบบความคิดใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัว เปลี่ยนชุดความคิดให้เข้ากับสังคม และ ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้

หลักการพื้นฐานไปสู่ชุดความคิดใหม่ เรียกว่า GeniusX

GeniusX Brain Skill Development

สมองต้องได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เราได้ปรับตนเอง ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ พ้ฒนาความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล เพื่อการปรับตัวให้อยู่รอดหลังวิกฤต Covid-19

Left Brain & Right Brain

สมองที่ทำงานไม่เท่ากัน โดยมี Corpus Collusum เชื่อมโยงสมองสองซืกให้ทำงานไปอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรออนไลน์ เพิ่มยอดขาย และ สร้างกำไร หลังวิกฤต Covid-19 

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แนะนำวิธีการทำ

+++ Damrong Pinkoon +++

Analytic Thinking & Strategy Thinking

องค์กรจะต้องสามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และ หาทางที่ดีที่สุด

เพื่อจะวางแผนกลยุทธ์ในการไปต่อ และ ก้าวต่อไป

ฝ่าวิกฤต Digital Disruption พร้อมฝ่าฟันวิกฤต Covid-19 ให้ได้

มนุษย์ต้องประสบความสำเร็จ + มีความสุข ด้วย

การเดินทางของชีวิต การมีครอบครัว การทำงาน การออมเงิน การสร้างฐานะ ทุกอย่างต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย สุดท้ายเราจำเป็นต้องฝ่าด่านสุดท้ายในชีวิต คือ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และ มีความสุขกับครอบครัว พร้อมมีสุขภาพแข็ง

A) หลักสูตร The Success

หลักสูตร The Success รุ่นที่ 37 เปิด 25 May 2021

สำรองที่นั่ง Line@ : @damrongpinkoon

Tel. 088-555-2455

B) หลักสูตรออนไลน์

C) หนังสือเสียง

Audio Book

@Copyright by NeuroGenius Institute and Damrong Pinkoon 2020

D) GeniusX หลักสูตรพัฒนาระบบความคิด

Brain Skill Development

การพัฒนาระบบความคิดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการใช้หลัก Triune Brain แบ่งสมองออกเป็น 3 ส่วน และ คน 6 ประเภท

สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่นี่ www.neurogenius.com/geniustest

placeholder text

GeniusX Negotiation Brain

การเจรจาต่อรองด้วยวิธีคิดแบบ GeniusX

หลักการที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

ที่มีการเน้นเรื่องความสำคัญของเป้าหมาย หรือ

ความสำคัญของความสำคัญ

GeniusX Intelligence Brain

การพัฒนาระบบความคิด ด้วย SPACE Q

1) Social Intelligence

2) Positive Intelligence

3) Adversity Intelligence

4) Creative Intelligence

5) Emotional Intelligence

GeniusX Decision Making

สมองกับการตัดสินใจ

เรียนรู้วิธีการตัดสินใจของคนแต่ละประเภทใน GeniusX

GeniusX 10 Courses

A) GeniusX รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครวันที่ 1 June 2020 - 31 August 2020

B) ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าอบรม วันที่ 10 September 2020

C) เริ่มเรียน 25 September 2020

D) ระยะเวลาเรียน 4 เดือน เรียนทุกวันเสาร์ 10 ครั้ง

สถานที่ ม.หอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ

E) สอบถาม Tel. 088-555-2455

Line@ : @damrongpinkoon

What is GeniusX Brain Skill?

การพัฒนาระบบความคิด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความรู้ที่สอนกันเพียง Hard Skill และ Soft Skill เท่านั้น

A) Hard Skill หมายถึง ความรู้ + ความถนัดในด้านวิชาชีพในการทำงานต่าง ๆ และ

B) Soft Skill คือ ทักษะความสามารถที่ช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จ เช่น ทักษะความเป็นผู้นำ Leadership หรือ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ Motivation เป็นต้น

C) ส่วน Brain Skill คือ ทักษะการใช้สมองในการแก้ปัญหา และ คิดสร้างสรรค์ หรือ คิดนอกกรอบ ที่จะเป็นต้องพัฒนามากที่สุด